Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Korzystając z gościnności Wydziału Geologicznego Uniwersytetu Warszawskiego delegaci Rady Krajowej KSS mieli przyjemność obradować w przepięknym obiekcie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku/Chęcin. Gospodarzami miejsca byli Panowie: Robert Jaworski, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Piotr Żołądek, wicemarszałek woj. świętokrzyskiego oraz główny gospodarz i organizator spotkania - Feliks Januchta, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, którzy w swych powitalnych wystąpieniach zaprezentowali walory i piękno Gminy Chęciny oraz województwa świętokrzyskiego.

Po otwarciu głos zabrał ambasador dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Nawiązany dialog i współpraca rozpoczyna tym samym cykl spotkań organizowanych wspólnie z PKE na terenie całej Polski. Najbliższe planujemy 11 czerwca w Białymstoku oraz 20 czerwca w Kraśniku.

W swym wystąpieniu Pan Dyrektor nawiązał krótko do historii przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz osiągnięć z nim związanych. Podkreślił dorobek oraz prestiż jaki Polska zyskała pracując w organach statutowych UE. Zwrócił uwagę na  niezwykły pragmatyzm naszej Ojczyzny i jej otwartość na dialog z innymi państwami. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Dlatego też tak ważna jest współpraca z wieloma województwami w celu zwiększania atrakcyjności poszczególnych regionów kraju. Następnie przeszedł do omówienia nowych wyzwań przed jakimi stoi dyplomacja Polski oraz cała wspólnota w obliczu konstruowania nowego budżetu oraz programów wsparcia na kolejne lata. Wspomniał o nowych priorytetach innowacyjności i nauce w prognozie finansowej po 2020 r. Wywiązała się bardzo rzeczowa dyskusja, kierowane były liczne pytania, na które ambasador udzielił wyczerpujących  odpowiedzi.

Po przerwie obiadowej wznowiliśmy obrady. Mieliśmy okazję wysłuchać i przyjrzeć się zaprezentowanym przykładom trzech samorządów wojewódzkich w zakresie systemów wspierania aktywnych sołectw oraz liderów wiejskich.

Dariusz Młynarczyk, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przedstawił warunki, jakie muszą spełnić sołectwa starające się o dofinansowanie z programu odnowy wsi w województwie wielkopolskim. Zaprezentował także film informacyjno-promocyjny o działaniach, które zostały podjęte w Wielkopolsce w ramach programu.

Pani Ewa Kotula reprezentująca Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przedstawiła historię odnowy wsi w województwie opolskim. Opolszczyzna była pionierem wprowadzania programu odnowy wsi w Polsce. Od 1997 roku program działał bez wsparcia finansowego. Od 2002 roku rozpoczęto finansowanie tego programu przez samorząd województwa.

Etapy programu odnowy wsi w województwie opolskim:

 - I etap - angażowanie społeczności lokalnych w rozwój wspólnot, tworzenie strategii rozwoju (do 2006r.);

  - „Wieś przyszłości” (od 2007 r.) Na tym etapie położono nacisk na kształtowanie miejscowości, które potrafią wywołać i utrzymać zainteresowanie sobą, jako atrakcyjnym miejscem zamieszkania, inwestycji, pracy i współdziałania, a przez to są żywotne i mają zdolność trwałego rozwoju.

 -  „Wieś dziedzictwa kulturowego” (od 2013 r.) - zwrócenie uwagi mieszkańców sołectw na problematykę zachowania zasobu kultury materialnej i niematerialnej przy jednoczesnym tworzeniu produktów i specyfiki wsi.

 - „Bioróżnorodna wieś opolska” (od 2015r.) - kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez edukację i informowanie w dziedzinie ochrony przyrody.

Z kolei  Radosław Rybicki,  Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego zaprezentował działania w ramach pilotażowego programu pn.: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”, którego celem jest zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla Rad Sołeckich. Omówił również tematykę realizowanych konkursów m.in. konkursu pn.  „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – sukcesy widać po sąsiedzku”, „Najaktywniejsza liderka wiejska w województwie mazowieckim”.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, delegaci Rady Krajowej wysłuchali przedstawionego przez Prezesa Ireneusza Niewiarowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Waldemara Małaczyńskiego sprawozdania merytorycznego i finansowego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów za 2017 r. Po czym poprzez przeprowadzone głosowanie dokonali ich zatwierdzenia.

Kolejnym  punktem spotkania była oczekiwana przez zebranych dyskusja nad znowelizowaną ustawą o  prawem łowieckim, która  wywołuje falę krytyki za obarczenie sołtysów nowymi obowiązkami. Na koniec żywo prowadzonej dyskusji przyjęliśmy w tym temacie stanowisko, w którym wyraziliśmy swoje niezadowolenie oraz oczekiwania wobec nowelizacji tejże ustawy.

W drugim dniu dyskusję zdominowała propozycja projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wzmacniających  pozycję sołtysów i sołectw, przygotowana przez Platformę Obywatelską. Zebrani przychylnie odnieśli się co do kierunku proponowanych zmian. Z uwagi ze wszyscy zebrani nie mieli się okazji wcześniej zapoznać z tymi ważnymi dla środowiska propozycjami zaproponowali dyskusje we własnych środowiskach i przekazanie swych uwag do końca czerwca do biura KSS.  Następnie  ZG KSS zorganizuje spotkanie z autorami projektu celem dalszych konsultacji.

Tegoroczne spotkanie uznać należy za owocne i twórcze. Przebiegało ono we wspaniałej scenerii Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku, za co należą się podziękowania organizatorom  i gospodarzom, w szczególności Stowarzyszeniu Sołtysów Ziemi Kieleckiej, panu Feliksowi Januchcie, prezesowi Stowarzyszenia i jednocześnie wiceprezesowi Zarządu  Głównego KSS oraz Panu Kazimierzowi Łebkowi, delegatowi Rady Krajowej, mieszkańcowi gminy Chęciny.        

 

 

Załączniki:           

Kalendarium działań prezesa, ZG KSS i biura od stycznia 2017 do maja 2018 r.

Stanowisko RK KSS W SPRAWIE ZMIANY USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw