Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadamia

1.Przystąpienie do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Z dniem 18.10.2011 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty…..

link do strony / Plik do pobrania

ZOBACZ WIĘCEJ