Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Data posiedzenia: 07.01.2019 r.
Miejsce: biuro KSS, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin
Dnia 7 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego  Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W obradach uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Małaczyński. Obrady otworzył prezes KSS Ireneusz Niewiarowski, przedstawiając program (w załączeniu).

1) Informacja o efektach działań związanych z przyjętym stanowiskiem KSS w sprawie zmian w Prawie Łowieckim.
Prezes podkreślił szczególnie duże zaangażowanie samych sołtysów oraz podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały Rady Krajowej KSS. Pozostałe działania: wystosowanie pism do Marszałków Sejmu i Senatu oraz do Ministrów Środowiska i Rolnictwa, udział
Prezesa KSS w obradach Komisji Wspólnej  Rządu i Samorządu, wspólne przedstawienie problemu z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich RP na forum  oraz przeprowadzona zbiórka podpisów pod sprzeciwem.  W/w działania przyniosły dobry efekt w efekcie zmian ustawy na korzyść sołtysów.
2)  Nasze działania w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej.
Rok obfitował w spotkania i konferencje we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Główna tematyka skupiała się wokół Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Współpraca z KE będzie kontynuowana w bieżącym roku.
3)  Sołectwo Nowych Możliwości
Próba zebrania podpisów pod ustawą wzmacniającą pozycje sołtysów nie powiodła się, ale otworzyliśmy proces zwiększania możliwości funkcjonowania sołtysów
i sołectw. Działania w tej kwestii będą kontynuowane i na najbliższej RK KSS wpisane w plan pracy na najbliższe miesiące. 
4)  Fundusz Sołecki - najlepsza Inicjatywa (edycja ogólnopolska)
W listopadzie 2018 r. została ogłoszona II edycja konkursu, którego celem jest wyłonienie najciekawszych projektów zrealizowanych z funduszy sołeckich.
W pierwszym  etapie zespół ekspertów z ramienia KSS wyłania najlepsze inicjatywy  w województwach, z których napłynęły zgłoszenia. Drugi etap oceny przeprowadzany jest  przy współpracy przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich.  Zwycięskie inicjatywy  rywalizują w finale krajowym. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 1 lutego podczas konferencji „Wiejska Polska. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej”, organizowanej w trakcie trwania Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie.
5) Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie (1-3 luty).
Tradycyjnie wspieramy organizację dojazdu zainteresowanym grupom. W tym roku gospodarz targów pokrywa koszty w obie strony. Dla uczestników jadących na targi za  pośrednictwem KSS-u kwota dofinansowania ulega podwojeniu. Szczegóły warunków wyjazdu tradycyjnie udostępniamy na stronie KSS-u.
Konferencja Wiejska Polska - „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej”
Wydarzenie będziemy organizować w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej. Tematem przewodnim będzie Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. Udział zapowiedzieli: Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej Jerzy Plewa,  prof. Walenty Poczta,  Wiceminister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi  Ryszard Zarudzki oraz prof. Andrzej Kowalski.
6) Projekt grantowy „Gmina na Czasie” 
Projekt realizowany jest na terenie województw: kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wykonuje powierzone zadania jako partner Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Projekt polega na edukacji cyfrowej mieszkańców gmin w przedziale wiekowym 25-65 lat i składa się
z 7 komponentów tematycznych do wyboru.
7) Konkurs Sołtys Roku 2018
To już XVII edycja konkursu realizowanego przez Gazetę Sołecką pod patronatem Marszałka Senatu, której finał odbywa się podczas corocznie organizowanej konferencji w gościnnych murach Senatu.
8) Informacja o złożonych i planowanych grantach.
Na chwilę obecną jest złożonych ponad 10 projektów. Trwa pisanie następnych.
9) Dzień Sołtysa na Mazowszu.
W tym roku planujemy połączyć organizacje konferencji pn. „Wiejski nie znaczy gorszy” z okazji obchodów Dnia Sołtysa na Mazowszu  z posiedzeniem RK KSS 
i zrealizować je  w II połowie marca, aby nie kolidować z lokalnymi obchodami tego dnia.
W przeddzień wydarzenia odbędzie się posiedzenie sprawozdawczo – wyborcze KSS, które odbędzie się w dniach 22-23 marca.
10)  Krajowa Pielgrzymka Sołtysów do Lichenia.
W tym roku odbędzie się ona 7 lipca. Tradycyjnie zapraszamy do udziału sołtysów oraz poczty sztandarowe. Planujemy zainaugurować obchody XXV-lecia powstania Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
11) Konferencja w Jasionce k/ Rzeszowa
W dniach 1-2.03. zostanie zorganizowane Europejskie Forum Rolnicze. Tradycyjnie lokalne Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego włącza się organizacyjnie w działania związane zaproszeniem uczestników.
12)  XXV lecie założenia KSS-u.
W 1994 r. w maju,  podczas Krajowej Pielgrzymki Sołtysów do Lichenia ukonstytuował się Komitet Założycielski KSS. 23 grudnia tego roku Sąd Okręgowy W Koninie zarejestrował Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w KRS-ie, a w maju 1995 r. podczas pielgrzymki sołtysów ukonstytuowały się władze KSS. Tak więc przed nami roczne obchody powstania KSS–u.
13)  Cykl wydań specjalnych Gazety Sołeckiej.
Biorąc pod uwagę, że poprzednie wydania specjalne „Gazety Sołeckiej” cieszyły się zainteresowaniem, planujemy kontynuować ten zamysł w bieżącym roku
i przygotować wydanie z okazji XXV-lecia powstania KSS – u, organizowanego corocznie Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów w Sompolnie, Europejskiego Forum Rolniczego  w Jasionce k/ Rzeszowa oraz Kongresu Związku Gmin Wiejskich RP.
14)  Informacja o prenumeracie Gazety Sołeckiej i zakupach Poradnika Radnego
i Sołtysa.
Prezes zaapelował do zebranych a także do lokalnych struktur o promowanie tych wydawnictw i zachęcanie wójtów oraz burmistrzów do ich zakupów i prenumeraty.
15)  Informacja o planowanych wydarzeniach lokalnych w strukturach KSS - u w 2019 r.
16)  Sprawy różne:
Planowane są w najbliższym czasie spotkania prezesa Ireneusza Niewiarowskiego z Ambasadorem Komisji Europejskiej Markiem Prawdą, z wójtami w gminie Aleksandrów Kujawski oraz wspólnie Panią Prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza, Grażyną Jałgos – Dębską z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Adamem Struzikiem. 

Obrady Zarządu Głównego KSS objęły ocenę działań zrealizowanych w okresie czerwiec-grudzień 2018 r. oraz zamierzenia na rok 2019 r. Uczestnicy spotkania otrzymali sprawozdanie roczne za 2018 r. dostępne poniżej.        

 Sprawozdanie KSS - 2018 - plik do pobrania