Prawie 30 lat KSS

W specjalnym wydaniu Gazety Sołeckiej ukazało się m.in. kalendarium Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

 

Z kronik stowarzyszeń sołtysów i KSS

1991

Liderzy wsi województwa konińskiego utworzyli Kolegium Sołtysów przy senatorze Ireneuszu Niewiarowskim. 

 

1992 

Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów 

Województwa Konińskiego. 

Sołtysi zostali objęci ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom państwowym

 

1993 

Ukazały się pierwsze numery „Gazety Sołeckiej” i „Kalendarza Sołtysa”, wydane przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego. 

Sołtysi rozpoczęli doroczne pielgrzymki do Sanktuarium w Licheniu. 

 

1994 

Przedstawiciele stowarzyszeń sołtysów utworzyli w Licheniu Komitet Założycielski Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Rejestracja KSS jako związku stowarzyszeń. 

 

1995 

Odbyło się I Ogólne Zgromadzenie Delegatów Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

Zapoczątkowano współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. 

Sejm przyjął rozwiązania prawne umożliwiające m.in. przyznawanie sołtysom diet i kosztów podróży służbowych.

 

1996 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego i Towarzystwo Samorządowe utworzyły Koniński Bank Żywności. 

Powstała „Wszechnica Obywatelska” placówka szkoleniowa KSS. 

 

1997 

KSS zostało członkiem ICRA – Międzynarodowego Zrzeszenia Wiejskich Organizacji Katolickich. 

Stowarzyszenia sołtysów wspierały organizowanie izb rolniczych.

 

1999 

VII Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich odbyła się podczas wizyty apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Licheniu. 

KSS przystąpiło do organizowania Krajowych Konferencji Sołtysów i Środowisk Wiejskich poświęconych „Paktowi dla rolnictwa”. 

 

2000–2001 

W wyniku reformy terytorialnej kraju nastąpił proces łączenia się istniejących organizacji sołtysów, powstały pierwsze ich struktury powiatowe i wojewódzkie. 

KSS zorganizowało regionalne konferencje „Polska wieś – europejskie wyzwania”.

Sejm znowelizował prawo zobowiązując rady gmin do zapraszania sołtysów na sesje.

 

2002 

KSS zostało wyróżnione w konkursie „Pro Publico Bono” na najlepszą inicjatywę obywatelską.

 

2003–2004 

Udział w kampanii akcesyjnej do UE.

 

2005 

Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej i zasadach korzystania z pomocy funduszy europejskich.

 

2006 

Nagroda „Pro Publico Bono” przyznana została KSS za współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi. 

 

2008 

Kontynuując wcześniejsze działania, KSS zorganizowało pierwszą ogólnopolską konferencję poświęconą metodzie odnowy wsi. 

Uchwalenie ustawy sejmowej o funduszu sołeckim. 

Stowarzyszenie objęło patronat nad Targami „Gmina 2009” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Uczestników pielgrzymki sołtysów Licheniu odwiedził premier Donald Tusk.

 

2010 

Fundusz solecki w pierwszym roku funkcjonowania przyjęło 50 proc. polskich gmin.

Utworzenie Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” w rezultacie porozumienia zawartego z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

 

2011 

Zainicjowanie debat pn. „Wiejska Polska”. 

Podczas XIX Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu z sołtysami spotkał się prezydent Bronisław Komorowski.

 

2012 

Ukazało się 20. wydanie „Poradnika Radnego i sołtysa”. 

Obchodzono 20-lecie Ruchu stowarzyszeń sołtysów oraz 20-lecie „Gazety Sołeckiej”.

 

2013

Zainicjowano konkurs na najlepszą stronę internetową sołectwa pn. Sołectw@ w sieci.

W województwach opolskim i wielkopolskim przeprowadzono konkursy „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” promujące przedsięwzięcia sołectw i najbardziej aktywnych liderów wsi.

Targom Gmina 2013 w Poznaniu towarzyszy konferencja „Wieś Polska – wieś innowacyjna” organizowana przez KSS i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

2014

Nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim wprowadza jednolite standardy finansowe i ułatwia sołectwom wykorzystanie przyznanych funduszy.

 

2015

O pracy kobiet na rzecz społeczności lokalnych (w jednej trzeciej wsi sprawują funkcję sołtysa) rozmawiano podczas konferencji „Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś” organizowanej w Koninie. 

 

2016

KSS uruchomiło oficjalną stronę w serwisie Facebook, w którym obok istniejącej od lat (www.kss.org) informuje o swoich działaniach.

 

2017

Obchodzono 25-lecie „Gazety Sołeckiej”.

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” stał się konkursem ogólnopolskim realizowanym z samorządami regionalnymi.

 

2018

KSS zgłasza zastrzeżenia do projektu ustawy prawo łowieckie.

KSS uczestniczy w dyskusji nad projektem zmiany w ustawie o samorządzie gminnym oraz w kilku powiązanych z nią aktach prawnych, które mają na celu ustrojowe wzmocnienie sołectwa.

 

2019

Podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie odbyła się konferencja „Wiejska Polska. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej”.

Rada Krajowa KSS obradowała w Gdańsku – kolebce Solidarności.

KSS popiera poselski projekt ustawy przyznającej sołectwu ułomną osobowość prawną.