Zarząd Główny KSS w Senacie

 

 Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się w Warszawie z przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Członkowie Zarządu Głównego KSS – korzystając z zaproszenia marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego – gościli 10 grudnia w siedzibie wyższej izby Parlamentu, gdzie rozmawiali o problemach wsi, funkcjonowaniu samorządu i sprawach swojego środowiska. W spotkaniu, obok marszałka Senatu, uczestniczyli także: senator Jerzy Chróścikowski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Zygmunt Frankiewicz – przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz zastępca przewodniczącego tej komisji senator Wadim Tyszkiewicz.

 – Nasze spotkanie odpowiada idei Senatu otwartego – oznajmił marszałek Tomasz Grodzki witając przedstawicieli stowarzyszeń sołtysów z różnych regionów Polski. – Uznałem, że będzie dobrą decyzją, jeśli udostępnimy państwu miejsce na posiedzenie Zarządu KSS, a jednocześnie wysłuchamy, co chcecie państwo powiedzieć. Przedstawiciele polskiej ziemi są tu zawsze mile widziani – stwierdził marszałek Senatu.

Profesor Tomasz Grodzki zachęcał obecnych do mówienia o doświadczeniach i potrzebach związanych z codzienną pracą sołtysów. Zapewnił, że Senat będzie nadal angażował się w promocję ich aktywności oraz obywatelskiego zaangażowania mieszkańców wsi m.in. poprzez wspieranie konkursu „Sołtys roku”. Uroczystość wręczenia nagród, w tym organizowanym przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów konkursie, odbywa się właśnie w Senacie.

Prof. Tomasz Grodzki wyraził przekonanie, że podobne kontakty nie będą wiązały się wyłącznie z momentami odświętnymi, ale, że senatorowie będą w nich uczestniczyć również wtedy, gdy trzeba będzie rozmawiać o trudnych kwestiach – także finansowych czy stanowieniu prawa. – Chcę mieć poczucie, że wasz głos został wysłuchany i właściwie rozpatrzony – podkreślił marszałek Senatu.

Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski podziękował marszałkowi Senatu za zaproszenie oraz okazję do rozmowy o sprawach wsi i pracy sołtysów. Przypomniał krótko historię odrodzonego samorządu oraz stowarzyszeń sołtysów, które inicjował jako senator I kadencji. Mówił o parlamentarzystach, którzy wspierali ich początkową działalność, m.in. marszałku Józefie Śliszu, Jerzym Stępniu. Podkreślił udział Senatu w stanowieniu prawa wspierającego pracę liderów wsi i funkcjonowanie sołectw.

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Zygmunt Frankiewicz charakteryzując zadania tej komisji, podkreślił, że wszyscy jej członkowie mają doświadczenie samorządowe. Mówił też o planach pracy komisji związanych z przygotowaniem wielu inicjatyw ustawodawczych dotyczących samorządów. Deklarował wolę bliższego poznania specyfiki pracy sołtysów oraz chęć pomocy środowiskom skupionym w KSS.

Senator Jerzy Chróścikowski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę, że wieś to nie tylko rolnictwo, ale również szeroki obszar spraw społecznych oraz problemów związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Podkreślał, że należy zadbać, aby wieś rozwijała się równie szybko, jak aglomeracje miejskie przy zachowaniu swych najwartościowszych walorów.

Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski przypomniał, że zapisy prawa służące społecznościom wiejskim są często efektem wielu lat konsekwentnego działania stowarzyszeń sołtysów oraz pomocy polityków, którzy rozumieją problemy wsi i zechcieli wesprzeć starania KSS. Jednym z najlepszych tego przykładów są fundusze sołeckie. Wskazał jednak na pilną potrzebę prawnego zagwarantowania gminom zwrotu części wydatków, realizowanych w ramach tych funduszy, dokonywanego z budżetu państwa. Zwroty powinny realnie odpowiadać wielkościom procentowym wskazanym w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. Podano w niej też maksymalne limity wydatków z budżetu państwa na poszczególne lata, aż do 2023 r., które nie harmonizują dziś z poziomem wydatków gmin. KSS postuluje zatem nowelizację tej ustawy, której celem miałoby być podwyższenie zapisanych wcześniej kwot, tak aby odpowiadały limitom procentowym należnym gminom. W przekonaniu KSS pozostawienie dotychczasowych kwot bez takie korekty, zniechęca gminy do korzystania z ważnego mechanizmu rozwoju i aktywizacji mieszkańców, jakim są fundusze sołeckie.

Prezes KSS mówił także o działaniach stowarzyszenia, które służą promocji najlepszych przedsięwzięć oraz inicjatyw obywatelskich związanych z realizacją funduszy sołeckich. W tym miejscu I. Niewiarowski zwrócił się z prośbą o objęcie przez Senat patronatem ogólnopolskiego konkursu „Fundusz solecki – najlepsza inicjatywa”, który sprawdza się jak forma upowszechniania najskuteczniejszych rozwiązań obywatelskich. Mówił także o potrzebie utworzenia funduszy grantowych wspierających działania sołeckie na wzór Funduszu Inicjatyw Obywatelskich .

W dalszej części spotkania sygnalizowano liczne problemy i wyzwania rysujące się przed środowiskami samorządowymi i społecznościami wiejskimi związane m.in.: z edukacją, gospodarką przestrzenną na obszarach wiejskich, ochroną środowiska (zagospodarowanie odpadów, ochrona powietrza, poprawa lesistości, funkcjonowanie gmin na terenach leśnych i obszarach Natura 2000, przeciwdziałanie suszy, retencja wodna) i inne.

Po oficjalnych wystąpieniach senatorów  i dyskusji dotyczącej zgłoszonych tematów rozpoczęło się posiedzenie ZG KSS .

Zrealizowano następujące punkty porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia ZG KSS,

2. Informacja o podjętych działaniach przez KSS od maja 2019 r.,

3. Informacja członków ZG KSS o podjętych i planowanych działaniach przez ich lokalne stowarzyszenia,

4. Planowane działania KSS w 2020 r.,

5. Sprawy różne,

6. Zamknięcie posiedzenia.

Prezes Ireneusz Niewiarowski otwierając poszerzone posiedzenie ZG KSS nawiązał do poprzedzającego go spotkania z gospodarzami Senatu i zapewnień jego reprezentantów o chęci współpracy z nami. Zaapelował do zebranych, abyśmy mądrze te deklaracje wykorzystali.

Następnie omówił przedłożone przez biuro KSS sprawozdanie z prac KSS za okres od maja 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.

I. Niewiarowski podkreślił, że był to bogaty w wydarzenia okres. Zaproponował następnie realizację kolejnego punktu obrad, czyli wysłuchanie informacji o działaniach podejmowanych przez lokalne stowarzyszenia oraz ich plany na przyszłość.

Jako pierwsza głos zabrała Grażyna Jałgos-Dębska prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza. Nawiązała do obchodzonego w bieżącym roku i planowanego w marcu 2020 r. Dnia Sołtysa na Mazowszu z tematami przewodnimi (do wyboru): „Kobiety na wsi” lub „Młodzież na wsi”. Podkreślała, że w trakcie szkoleń dla liderów wiejskich, dostrzegalne jest znaczenie ciągłej edukacji, szczególnie w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji sołtysów. Zachęciła również do składanie wniosków o granty w ramach FIO.

Następnie głos zabrał Grzegorz Przybyło, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Poinformował, że w maju odbyło się walne zebranie MSS, na którym ponownie wybrano dotychczasowe władze. Wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy MSS zrealizowało projekt „Kierowanie Karierą”, lansując hasło „KGW mecenasem kariery”. Stowarzyszenie uczestniczyło w realizacji konkursu Piękna Wieś Małopolska. Zgodnie z tradycją stowarzyszenie nadało też tytuł Honorowego Prezesa MSS nowo wybranemu Marszałkowi Województwa Małopolskiego – Witoldowi Kozłowskiemu, a tytuł Honorowego Sołtysa – Janowi Wojdatowi, soliście zespołu „Wawele”. Prezes G. Przybyło poinformował również o udziale sołtysów w cyklicznych audycjach emitowanych przez Radio Kraków.

Głosy w dyskusji na tematy związane z aktualnymi problemami wsi oraz bieżącą działalnością macierzystych stowarzyszeń zabierali: Barbara Czachura, zastępca prezesa KSS reprezentująca Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz Sławomir Królak, skarbnik KSS reprezentujący Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Ryszard Surała prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Mazowieckiego oraz Bgdan Czaplicki, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wolińskiej.

Podsumowując spotkanie prezes Niewiarowski zaapelował o aktywne włączenie się w realizację przyjętego planu pracy KSS na 2020 r. podkreślając, szczególne znaczenie działań planowanych w I kwartale przyszłego roku, takich jak:

- organizacja wyjazdów autokarowych na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie,

- pomoc w naborze uczestników konferencji „ Wiejska Polska – Polska Wieś w Unii Europejskiej” CTR – 1 lutego,

- posiedzenie Rady Krajowej KSS w Otrębusach – 20 marca

- Dzień Sołtysa na Mazowszu w połączeniu z finałem Ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa” w Otrębusach – 21 marca

- Europejskie Forum Rolnictwa w Jasionce k. Rzeszowa – 20–21 marca

 - Wydanie specjalne „Gazety Sołeckiej” związane z EFR – Jasionka 2019.

 

Załączniki:

- sprawozdanie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

- Sprawozdanie Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza

- Sprawozdanie Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów

- Plan pracy KSS na 2020 r.

- CTR Nadarzyn, warunki dotacji do autokarów 

- Konferencja „Wiejska Polska-Polska wieś e Unii Europejskiej” 

Zmiana do ustawy o funduszu sołeckim z dn. 21.02.2014 r.

 

 

                     

">Fotorelacja ze spotkania w Senacie RP

">Fotorelacja2

">Fotorelacja3