25-26 maja 2013 r. „Wiejska Polska” - konferencja

Ponad 800 osób wzięło udział w konferencji Wiejska Polska w dn. 25-26 maja 2013 r. - zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW. Po raz pierwszy debatowano w dwóch miejscach w auli PWSZ w Koninie oraz w Licheniu. Spotkanie zakończyło się przyjęciem deklaracji dotyczącej przyszłości polskiej wsi.

Czytaj więcej...

2013 – „Fundusz aktywności społecznej”

Źródło finansowania: Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Projekt ma się przyczynić do uświadomienia uczestnikom korzyści związanych z lokalną aktywnością i współpracy międzyludzkiej a przede wszystkim do wzrostu zainteresowania funduszem sołeckim.

W ramach projektu prowadzone będą działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym tj. - opracowanie i publikacja 3 wkładek tematycznych w miesięczniku „Gazeta Sołecka”, - opracowanie i druk publikacji poświęconej promocji funduszu sołeckiego jako jednego z kluczowych narzędzi budowania potencjału rozwojowego wsi, - przygotowanie i przeprowadzenie 15 spotkań konsultacyjno-doradczych, - realizacja i emisja 2 reportaży stanowiących promocję przykładów dobrych praktyk a w szczególności ich społecznego wymiaru i znaczenia dla rozwoju kapitału społecznego na wsi, - prowadzenie działań informacyjno-doradczych poprzez działający serwis informacyjny www.funduszesoleckie.eu i działań informacyjnych za pomocą telefonii komórkowej (wysyłka wiadomości tekstowych sms).

Celem projektu jest rozwój postaw obywatelskich i pobudzenie mieszkańców wsi do innowacyjnych działań na rzecz partycypacji obywatelskiej i współdziałania przez wzrost wiedzy oraz świadomości w zakresie skutecznego planowania i realizacji inicjatyw, służących kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego na wsi.

Cele szczegółowe: - wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców wsi w zakresie inicjowania, finansowania i realizacji konkretnych przedsięwzięć społecznych i obywatelskich, - podniesienie stopnia aktywności mieszkańców wsi i wspólnot lokalnych wzmacniających ich zaangażowanie w życie publiczne, - zapoznanie adresatów projektu z przykładami możliwych do realizacji działań zmierzających do rozwoju ich małych ojczyzn i zachęcanie do budzenia twórczej energii, uwalniania zapału, podejmowania współpracy w kierunku zmian istniejącej rzeczywistości, - wsparcie informacyjno-doradcze dotyczące funduszu sołeckiego i innych instrumentów aktywizacji sołectw, poprzez działający serwis informacyjny www.funduszesoleckie.eu.

Adresaci projektu: - sołtysi, członkowie rad sołeckich, - mieszkańcy wsi niezależnie od wieku i statusu społecznego, - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy), - środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie kół gospodyń wiejskich, lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji, klubów itp.,

Beneficjentami korzyści wynikających z realizacji projektu będą wszyscy mieszkańcy tych miejscowości, które zyskają nowe oblicza, dzięki wsparciu dostępnych narzędzi finansowych, oraz całe społeczności wiejskie.