Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Źródło finansowania: Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.Projekt dotyczy pobudzania aktywności mieszkańców wsi poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania i realizacji wiejskich inicjatyw. Szczególne znaczenie ma tu zdolność do wykorzystania z dostępnych instrumentów finansowych, zwłaszcza funduszu sołeckiego, jako narzędzia aktywizacji mieszkańców wsi, tworzenia i kreowania oddolnych inicjatyw społecznych i obywatelskich.

Projekt ma się przyczynić do uświadomienia uczestnikom korzyści związanych z lokalną aktywnością i współpracy międzyludzkiej a przede wszystkim do wzrostu zainteresowania funduszem sołeckim. Istotny element naszego projektu stanowi promocja dobrych przykładów zakresie aktywizacji i mobilizacji społeczeństwa oraz współpracy przedstawicieli wielu szczebli, w kierunku dostosowywania wsi do wymogów współczesności i pełnienia nowych funkcji na rzecz całego społeczeństwa. Pragniemy dostrzegać tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. Na bazie dobrych przykładów można pobudzać działania innych, bo w każdym regionie Polski pojawiają się ludzie, którzy chcą włączyć się w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego na wsi. W ramach projektu prowadzone są działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym tj.
- opracowanie i publikacja 9 wkładek tematycznych w miesięczniku „Gazeta Sołecka”,
- opracowanie i druk publikacji zachęcającej do aktywności społecznej i obywatelskiej, korzystania z funduszu sołeckiego i innych narzędzi wspierających aktywność społeczną i obywatelską na wsi,
- organizacja i przeprowadzenie na terenie województwa wielkopolskiego i opolskiego konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”
- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących aktywności społecznej i obywatelskiej na wsi poprzez działający serwis informacyjny www.funduszesoleckie.eu
Adresaci projektu:
- sołtysi, członkowie rad sołeckich,
- mieszkańcy wsi niezależnie od wieku i statusu społecznego,
- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy),
- środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie kół gospodyń wiejskich, lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji, klubów itp.,