Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Ponad 800 osób wzięło udział w konferencji Wiejska Polska w dn. 25-26 maja 2013 r. - zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW. Po raz pierwszy debatowano w dwóch miejscach w auli PWSZ w Koninie oraz w Licheniu. Spotkanie zakończyło się przyjęciem deklaracji dotyczącej przyszłości polskiej wsi.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 omówiona przez Zofię Szalczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyskutowano również nad podejściem Leadera w okresie 2014-2020, rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność w różnych funduszach UE. Zdaniem Urszuli Budzich-Szukały z FARNET podejście Leader uważane jest za bardzo skuteczne w rozwoju obszarów wiejskich – bardziej niż typowe działania zarządzane centralnie lub regionalnie. O przebiegu prac nad CLLD w województwie kujawsko-pomorskim opowiedziała Małgorzata Wiśniewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Od stycznia 2013 roku rozpoczęto prace nad przygotowaniem wdrożenia instrumentu w województwie, w które zaangażowani są przedstawiciele środowisk lokalnych ze Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Krajny i Pałuk” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybak”, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Celem prac przedmiotowego zespołu było określenie instrumentów wsparcia na podstawie wypracowanych przez środowiska lokalne pilotażowych lokalnych strategii rozwoju. Natomiast Janusz Bartczak, prezes Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania omawiając Leadera w latach 2014-2020 wymienił główne zmiany.

Podczas konferencji odbyło się pierwsze również wyjazdowe Forum Debaty Publicznej organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP. Tę część spotkania poprowadził Andrzej Hałasiewicz, a tematy dotyczyły m.in funduszu sołeckiego, odnowy wsi, aktywizacji społeczności lokalnych na terenach popegeerowskich. Prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej omówił energetykę prosumencką. Dzień zakończyła prezentacja dobrych praktyk.

Pierwszego dnia konferencji oprócz udziału w debacie uczestnicy mogli zwiedzić - stoiska wystawiennicze przedstawicieli sołectw, lokalnych grup działania oraz lokalnych stowarzyszeń, którzy zaprezentowali elementy tradycji pielęgnowanych w swoich miejscowościach; wystawę prezentująca przykłady dobrych praktyk realizacji funduszu sołeckiego; a także zobaczyć występ zespołu ludowego Lubonianki, który zaprezentował utwory muzyki regionalnej oraz własne.

Drugiego dnia konferencji odbył się finał konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Konkurs skierowany był do sołectw z terenu województwa opolskiego i wielkopolskiego.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, wymiana informacji i promocja możliwości, jakie stworzyła ustawa o funduszu sołeckim, promocja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz lokalnej społeczności oraz podniesienie świadomości i aktywizacja wiejskiej społeczności. Konkurs był zrealizowany w dwóch kategoriach: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi. W terenu województwa wielkopolskiego zgłoszono 54 wnioski, a z terenu woj. opolskiego 27.