Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Projekt Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, służy doskonaleniu umiejętności planowania zamierzeń w wymiarze planu rozwoju wsi i w skali projektu, uczy prawidłowego prowadzenia zebrania wiejskiego wskazującego zadania do finansowania i wspiera realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszu sołeckiego.

Projekt wzmacnia aktywność i podmiotowość wiejskich środowisk i dostarcza ważnego wsparcia w zakresie praktycznego diagnozowania, planowania i decydowania o zadaniach przeznaczonych do realizacji.
Projekt pomaga wiejskim społecznościom w praktycznym planowaniu rozwoju i zarządzaniu społeczną aktywnością.

Uczestnicy projektu: sołtysi, liderzy wiejscy oraz osoby, które prowadzą działalność w organizacjach społecznych bądź jednostkach pomocniczych i zadeklarowały gotowości do zaangażowania w zaplanowane formy aktywności. W każdej grupie znajdują się reprezentanci z 3-4 sołectw z terenu jednej gminy bądź kilku gmin z obszarów dwóch województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Opis poszczególnych działań

1. Wydanie poradnika „Fundusz w działaniu”. Do lektury zachęca prosty język, graficzne ilustracje ułatwiające rozumienie, przejrzysta i przystępna forma. Poradnik stanowi podstawę do prowadzenia zajęć warsztatowych i do przygotowania zadań realizowanych przez uczestników w trakcie projektu.
Poradnik zawiera:
• Przystępne omówienie podstaw programowych i prawnych funduszu sołeckiego z odniesieniem do dokumentów europejskich, krajowych i regionalnych.
• Zarządzanie lokalną aktywnością w zgodzie z konstytucyjną zasadą dialogu i partnerstwa. Komunikacja, dialog, planowanie, przywództwo, współdziałanie i inne aspekty aktywności lokalnych środowisk.
• Podstawy zarządzania strategicznego i zarządzania projektem w odniesieniu do planów rozwoju wsi i projektów finansowanych z funduszu sołeckiego.

2. Warsztaty Zajęcia są prowadzone w grupie 15-osobowej i potrwają łącznie 36 godz. dydaktycznych, w dwóch cyklach:
CYKL A:
rozwój kompetencji w zakresie komunikacji, prowadzenia spotkań / zebrań, planowania strategicznego, zarządzania projektem.
CYKL B:
wypracowanie modelu zarządzania zadaniami związanymi z funduszem sołeckim.

Tematyka warsztatów:
1. Komunikacja interpersonalna, organizacja i prowadzenie spotkań i wystąpień publicznych.
2. Animowanie lokalnej aktywności i planowania opartego na udziale lokalnych środowisk.
3. Istota funduszu sołeckiego, znaczenie wzmacniania podmiotowości lokalnych środowisk. Elementy jakości życia na wsi. Zrównoważone podejście do rozwoju. Mobilizowanie lokalnych zasobów i rozwijanie kapitału relacyjnego. Współpraca jednostki pomocniczej z jednostką samorządu terytorialnego.
4. Plany rozwoju wsi i ich znaczenie dla wykorzystania funduszu sołeckiego.
5. Przygotowanie projektów, wdrażanie, monitoring, dokumentowanie i raportowanie.
6. Opracowanie założeń wybranego elementu wdrożenia. Podsumowanie rezultatów i zaplanowania działań wdrożeniowych oraz raportowania.
Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnych warsztatów dopasowanych do specyfiki wiejskich wspólnot. Praktyczne ukierunkowanie warsztatów doprowadzi do podjęcia konkretnych usprawnień w zarządzaniu funduszem sołeckim.
Zespoły warsztatowe wypracują modele planowania rozwoju wsi i zarządzania zadaniami związanymi z funduszem sołeckim

3. Wsparcie eksperckie w toku realizacji zadań związanych z wdrażaniem modelu i opracowaniem raportów ze zrealizowanych zadań. Eksperckie wsparcie towarzyszy uczestnikom zwłaszcza podczas przygotowania projektów, planów rozwoju, lokalnych recept na zarządzanie aktywnością w kontekście funduszu sołeckiego. Konsultacje za pośrednictwem telefonu, skype’a, poczty elektronicznej oraz w razie potrzeby bezpośrednich spotkań pozwalają na ukierunkowanie inicjatyw i podtrzymanie aktywności do skutecznego finału.

4. Podsumowanie. Opracowanie i zamieszczenie w wersji elektronicznej dokumentu relacjonującego przebieg projektu (zarządzanie funduszem sołeckim: praktyczne recepty). Opis zrealizowanych inicjatyw z omówieniem opracowanych dokumentów i procesu ich tworzenia.