Działania

Najważniejsze inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

 1. Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu.
 2. Powołanie Konińskiego Banku Żywności
 3. Skuteczne lobbowanie inicjatyw legislacyjnych na rzecz wzmocnienia pozycji sołtysów i sołectw jako jednostek pomocniczych gminy.
 4. Utworzenie Wszechnicy Obywatelskiej – placówki szkoleniowo-doradczej, która powstała  w celu podnoszenia wiedzy sołtysów, samorządowców  i innych grup społecznych
 5. W okresie przedakcesyjnym uruchomiono „EuroCentrum”, program przybliżający problemy związane z integracją europejską.
 6. KSS udzieliło też poparcia idei tworzenia izb rolniczych. Uruchomiono przy pomocy środków DEM NET specjalny program „Promocja Izb Rolniczych w Polsce”, polegający  na licznych szkoleniach i wydaniu poradnika „ABC Członka Walnego Zgromadzenia”.
 7. Nawiązano kontakt ze Związkiem Powiatów Niemieckich – umożliwiono nawiązanie kontaktów izbom rolniczym i wójtom w Polsce.
 8. Przystąpienie do ICRA – Międzynarodowej  Organizacji Rolniczych Organizacji Katolickich.
 9. Zorganizowanie, dzięki współpracy z THE BRITISH KNOW HOW FUND, wyjazdu przedstawicieli KSS do Wielkiej Brytanii, gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem rad parafialnych (odpowiednikiem naszych sołectw).
 10. Wspieranie  działań lokalnych stowarzyszeń sołtysów, np.: przez pomoc w tworzeniu struktur terenowych stowarzyszeń,   organizuję dla przedstawicieli stowarzyszeń konferencji i spotkań na aktualnie ważne tematy oraz popularyzując imprezy organizowane przez te stowarzyszenia i inne ich osiągnięcia.
 11. Realizacja projektu   „Polska wieś –europejskie wyzwania”, wyróżnionego w 2002 r. w konkursie Pro Publico Bono.
 12. Zwiększanie wiedzy i świadomości obywatelskiej sołtysów, rolników i przedstawicieli samorządów przez prowadzenie działalności  szkoleniowe, wydawanie publikacji itp.. 
 13. KSS przyczyniło się  do powstania Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Popularyzacja idei odnowy wsi m.in.: poprzez organizację, wykładów, szkoleń, wydanie publikacji i utworzenie strony internetowej.