Statut

Celem statutowym Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

1.    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1     a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
1    b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2.    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3.    działalności charytatywnej;
4.    podtrzymywania, promowania i upowszechniania tradycji i kultury narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5.    działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6.    ochrony i promocji zdrowia;
7.    działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8.    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9.    upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalności na rzecz osób w wieku senioralnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej pobudzenie aktywności, rozwój oraz integrację wspólnot i społeczności lokalnych;  w tym aktywności społecznej, kulturalnej i publicznej;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży i pomocy w potrzebach edukacyjnych;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20  a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
22. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
23. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
24. promocji i organizacji wolontariatu;
25. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
26. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
27. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
27  a) rewitalizacji;
28. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub  finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 roku, poz. 873) w zakresie realizacji, określonych ustawą, zadań publicznych.