Władze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Rada Krajowa
Rada Krajowa jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Członkami Rady Krajowej są przewodniczący sfederowanych Stowarzyszeń, z tym że Stowarzyszenia liczące ponad 150 członków może wprowadzić do Rady Krajowej dodatkowo jednego członka na każde następne rozpoczęte 150 swoich członków. Prezesów sfederowanych stowarzyszeń mogą zastąpić upoważnieni przez Prezesów inni członkowie poszczególnych stowarzyszeń.Posiedzenia zwyczajne Rady Krajowej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:

Prezes – Ireneusz Niewiarowski, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów

Wiceprezes – Barbara Czachura, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

WiceprezesGrażyna Jałgos-Dębska, Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza

Wiceprezes – Grzegorz Przybyło, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów

Skarbnik – Sławomir Królak, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów

Sekretarz– Kazimierz Łebek, Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej

Członek – Stanisław Małachwiej, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego

CzłonekAlfred Frydrychowicz, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Członek – Janusz Rabka, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego

Komisja Rewizyjna Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:

Przewodniczący – Waldemar Małaczyński, Stowarzyszenie Sołtysów

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Z-ca przewodniczącego – Maria Jakubowska, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego

Sekretarz – Edward Jednoszewski, Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów

Członek –Grażyna Wawszczak, Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej

Członek – Jarosław Maciejewski, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

 

Biuro Zarządu Głównego zapewnia właściwą obsługę merytoryczną i techniczną Radzie Krajowej i Zarządowi Głównemu. Biurem kieruje Dyrektor Generalny, powołany przez Prezesa Stowarzyszenia.