2006 r. - Promocja Ośrodka Informacji Europejskiej w Koninie

Źródło finansowania: Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agro-Info Zorganizowano i wykonano pięć spotkań promocyjno-informacyjnych na terenie każdego z pięciu powiatów z terenu działania Ośrodka. Pierwsza część spotkań miała charakter promocyjny (zostały zaproszone władze samorządowe, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz terenów wiejskich oraz lokalne media). W drugiej części odbywały się wykład dla rolników na temat „Zmiany w zakresie dopłat bezpośrednich i wymagań, które będą stawiane rolnikom korzystających z nich”. Uczestnicy spotkań otrzymali opracowane materiały informacyjne i ulotkę reklamową Ośrodka.

2006 r.- ,,Samorząd pomocniczy na wsi polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością”

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Zorganizowano konferencję ,,Samorząd pomocniczy na wsi wielkopolskiej: między tradycją a ponowoczesnością”. Jej celem była wymiana myśli i doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu pomocniczego między środowiskiem samorządowym a naukowym. Wydano również publikację, która jest owocem powstałej na forum w/w konferencji dyskusji.

„Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy”

W dniu 13 października 2006 r., podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych ,POLAGRA-FARM" w Poznaniu KSS zorganizowało wystawę i konferencję „Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy”, których celem była promocja dobrych praktyk w zakresie działania ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" a także przedsięwzięć innowacyjnych podejmowanych na terenach wiejskich m.in. w zakresie produkcji produktów regionalnych i lokalnych.

Czytaj więcej...