Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Ponad 800 osób wzięło udział w konferencji Wiejska Polska w dn. 25-26 maja 2013 r. - zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW. Po raz pierwszy debatowano w dwóch miejscach w auli PWSZ w Koninie oraz w Licheniu. Spotkanie zakończyło się przyjęciem deklaracji dotyczącej przyszłości polskiej wsi.

Czytaj więcej...

Źródło finansowania: Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Projekt ma się przyczynić do uświadomienia uczestnikom korzyści związanych z lokalną aktywnością i współpracy międzyludzkiej a przede wszystkim do wzrostu zainteresowania funduszem sołeckim.

W ramach projektu prowadzone będą działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym tj. - opracowanie i publikacja 3 wkładek tematycznych w miesięczniku „Gazeta Sołecka”, - opracowanie i druk publikacji poświęconej promocji funduszu sołeckiego jako jednego z kluczowych narzędzi budowania potencjału rozwojowego wsi, - przygotowanie i przeprowadzenie 15 spotkań konsultacyjno-doradczych, - realizacja i emisja 2 reportaży stanowiących promocję przykładów dobrych praktyk a w szczególności ich społecznego wymiaru i znaczenia dla rozwoju kapitału społecznego na wsi, - prowadzenie działań informacyjno-doradczych poprzez działający serwis informacyjny www.funduszesoleckie.eu i działań informacyjnych za pomocą telefonii komórkowej (wysyłka wiadomości tekstowych sms).

Celem projektu jest rozwój postaw obywatelskich i pobudzenie mieszkańców wsi do innowacyjnych działań na rzecz partycypacji obywatelskiej i współdziałania przez wzrost wiedzy oraz świadomości w zakresie skutecznego planowania i realizacji inicjatyw, służących kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego na wsi.

Cele szczegółowe: - wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców wsi w zakresie inicjowania, finansowania i realizacji konkretnych przedsięwzięć społecznych i obywatelskich, - podniesienie stopnia aktywności mieszkańców wsi i wspólnot lokalnych wzmacniających ich zaangażowanie w życie publiczne, - zapoznanie adresatów projektu z przykładami możliwych do realizacji działań zmierzających do rozwoju ich małych ojczyzn i zachęcanie do budzenia twórczej energii, uwalniania zapału, podejmowania współpracy w kierunku zmian istniejącej rzeczywistości, - wsparcie informacyjno-doradcze dotyczące funduszu sołeckiego i innych instrumentów aktywizacji sołectw, poprzez działający serwis informacyjny www.funduszesoleckie.eu.

Adresaci projektu: - sołtysi, członkowie rad sołeckich, - mieszkańcy wsi niezależnie od wieku i statusu społecznego, - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy), - środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie kół gospodyń wiejskich, lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji, klubów itp.,

Beneficjentami korzyści wynikających z realizacji projektu będą wszyscy mieszkańcy tych miejscowości, które zyskają nowe oblicza, dzięki wsparciu dostępnych narzędzi finansowych, oraz całe społeczności wiejskie.

W konferencji zorganizowanej podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2012 wzięło udział ponad 100 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, a także sołtysi, lokalni działacze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski.

Czytaj więcej...

W dniach 26-27 maja 2012 r. w Licheniu Starym odbyła się konferencja „Wiejska Polska” dla przedstawicieli środowisk wiejskich i sołtysów z całego kraju, poświęcona rozwojowi obszarów wiejskich. Spotkanie to towarzyszyło XX Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk wiejskich i sołtysi, przedstawiciele lokalnych samorządów, ludzie nauki związani z obszarami wiejskimi, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, rolnicy, a także przedstawiciele lokalnych fundacji i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich.

Czytaj więcej...