Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Na Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011 w Poznaniu w dniu 23 listopada 2011 r. KSS zorganizowało seminarium, podczas którego zaprezentowano dorobek Wielkopolski w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiono lokalne inicjatywy promujące aktywne sołectwa i sołtysów. Seminarium odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. W seminarium uczestniczyli delegaci do Rady Krajowej KSS oraz zaproszeni goście m.in. Anna Lemańska dyrektor MTP, Renata Sternalska i Jadwiga Stefańska z Sekretariatu KSOW Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności reprezentujący kraje dawnego Związku Radzieckiego. Seminarium „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” poprowadziła prezes Barbara Czachura, a prezentacji dorobku Wielkopolski związanego z rozwojem obszarów wiejskich dokonała Anna Kurowska naczelnik Wydziału Wdrażania PROW Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wielkopolska może się pochwalić w tym zakresie sporymi osiągnięciami m.in. realizacją programu „Wielkopolska odnowa wsi’, organizacją popularnych w środowisku wiejskim konkursów: „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, „Wieś Wielkopolska – Wieś Europejska”, „Przyjazna wieś 2011” oraz takich działaniach, jak „Odnowa i rozwój wsi w Wielkopolsce”, „Leader po wielkopolsku” i regionalny (organizowany przez KSS) konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa 2011”.

Źródło finansowania: Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
Projekt miał na celu podniesienie skuteczności wykorzystania dostępnych środków finansowych służących mobilizacji, pobudzaniu i kreowaniu lokalnej aktywności w kierunku poprawy warunków życia społeczności wiejskich.

Czytaj więcej...

Źródło finansowania: Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.Projekt dotyczy pobudzania aktywności mieszkańców wsi poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania i realizacji wiejskich inicjatyw. Szczególne znaczenie ma tu zdolność do wykorzystania z dostępnych instrumentów finansowych, zwłaszcza funduszu sołeckiego, jako narzędzia aktywizacji mieszkańców wsi, tworzenia i kreowania oddolnych inicjatyw społecznych i obywatelskich.

Czytaj więcej...

Podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2010, w dniu 24 listopada 2010 r., odbyły się zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów seminarium i wystawa poświęcone funduszowi sołeckiemu i odnowie wsi. Podczas seminarium „Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi” m.in. oceniano fundusz sołecki po roku obowiązywania ustawy, pokazano przykłady ciekawych inicjatyw w ramach funduszu sołeckiego i poinformowano o możliwych problemach z jego rozliczeniem (przez przedstawiciela RIO).

Czytaj więcej...